يگانه مرد سياست ايران

دكتر محمد مصدقدكتر محمد مصدق در سال 1261 هجري شمسي در تهران، در يك خانواده اشرافي بدنيا آمد. پدر او ميرزا هدايت الله معروف به " وزير دفتر " از رجال عصر ناصري و مادرش ملك تاج خانم ( نجم السلطنه ) فرزند عبدالمجيد ميرزا فرمانفرما و نوهً عباس ميرزا وليعهد و نايت السلطنه ايران بود.
ميرزا هدايت الله سه پسر داشت كه محمد كوچكترين آنها بود. هنگام مرگ ميرزا هدايت الله در سال 1271 شمسي محمد ده ساله بود، ولي ناصرالدين شاه علاوه بر اعطاي شغل و لقب ميرزا هدايت الله به پسر ارشد او ميرزا حسين خان، به دو پسر ديگر او هم القابي داد، و محمد را " مصدق السلطنه " ناميد. دكتر مصدق در خاطرات خود از دوران كودكيش مي نويسد: " چون مادرم پس از فوت پدر با برادرم ميرزا حسين وزير دفتر اختلاف پيدا كرد، با ميرزا فضل الله خان وكيل الملك منشي باشي وليعهد (مظفرالدين ميرزا) ازدواج نمود و مرا هم با خود به تبريز برد. در آن موقع من در حدود دوازده سال داشتم ... "
محمد پس از اتمام تحصيلات مقدماتي در تبريز همراه پدر خوانده اش، كه بعد از جلوس مظفرالدين شاه بر تخت سلطنت به سمت منشي مخصوص شاه تعيين شده بود، به تهران آمد.

مصدق السلطنه بعد از مراجعت به تهران در اولين انتخابات دوره مشروطيت نامزد وكالت شد.ولي اعتبار نامه او بدليل اين كه سن او به سي سال تمام نرسيده بود رد شد.
مصدق السلطنه در سال 1287 شمسي براي ادامه تحصيلات خود به فرانسه رفت و پس از خاتمه تحصيل در مدرسه علوم سياسي پاريس به سويس رفت و در اين مرحله به اخذ درجه دكتراي حقوق نائل آمد. مراجعت مصدق به ايران با آغاز جنگ جهاني اول مصادف بود. بعد از مراجعت به ايران مصدق السلطنه با سوابقي كه در امور ماليه خراسان داشت به خدمت در وزارت ماليه دعوت شد. دكتر مصدق قريب چهارده ماه در كابينه هاي مختلف اين سمت را حفظ مي كند تا اينكه سرانجام در حكومت صمصام السلطنه به علت اختلاف با وزير وقت ماليه ( مشار الملك ) از معاونت وزارت ماليه استعفا مي دهد و عازم اروپا مي شود.
دكتر مصدق در خاطرات خود از دوران اقامت در سويس كه آنرا " وطن ثانوي " خود مي خواند مي نويسد: " در آنجا بودم كه قرارداد وثوق الدوله بين ايران و انگليس منعقد گرديد.... تصميم گرفتم در سويس اقامت كنم و به كار تجارت پردازم.بعد چنين صلاح ديدم كه با پسر و دختر بزرگم كه ده سال بود وطن خود را نديده بودند از طريق قفقاز و تفليس به ايران بيايم"
در اين ايام ناامني در تفليس رو به شدت مي گذاشت و مصدق مجبور شد به سويس برگردد
بعد از مراجعت دكتر مصدق به سويس، مشيرالدوله كه به جاي وثوق الدوله به نخست وزيري انتخاب شده بود، تلگرافي به وي فرستاد و او را براي تصدي وزارت عدليه به ايران دعوت كرد. دكتر مصدق تصميم گرفت از راه بنادر جنوب به ايران مراجعت كند.
در مراجعت دكتر مصدق به ايران از طريق بندر بوشهر، پس از ورود به شيراز بر حسب تقاضاي محترمين فارس به واليگري ( استانداري ) فارس منصوب شد و تا كودتاي سوم اسفند 1299 در اين مقام ماند.
با وقوع كودتاي سيد ضيا و رضا خان، دكتر مصدق تنها شخصيت سياسي ايران بود كه دولت كودتا را به رسميت نشناخت و از مقام خود مستعفي گشت. پس از استعفا از فارس عازم تهران شد. ولي بنا به دعوت سران بختياري به آن ديار رفت تا كابينه سيد ضيا پس از صد روز ساقط گرديد.
با سقوط كابينه ضيا، وقتي قوام السلطنه به نخست وزيري رسيد، دكتر مصدق را به وزارت ماليه ( دارائي ) انتخاب نمود كه با قبول شرايطي همكاري خود را با دولت جديد پذيرفت.

در خرداد ماه 1302 دكتر مصدق در كابينه مشيرالدوله به سمت وزير خارجه انتخاب شد و با خواسته انگليسيها براي دو مليون ليره كه مدعي بودند براي ايجاد پليس جنوب خرج كرده اند بشدت مخالفت نمود.
پس از استعفاي مشيرالدوله، سردار سپه به نخست وزيري رسيد و دكتر مصدق از همكاري با اين دولت خودداري ورزيد.
دكتر مصدق در دوره پنجم و ششم مجلس شواري ملي به وكالت مردم تهران انتخاب و در همين زمان كه با صحنه سازي سلطنت خاندان قاجار منقرض و رضا خان سردار سپه و نخست وزير فعلي به مقام پادشاهي رسيد، او قاطعانه با اين انتخاب به مخالفت برخاست.دكتر مصدق طي ساليان دراز خانه نشين شد و در اواخر سلطنت پهلوي اول كه همه رجال سابق يا از بين رفته بودند و يا دست بيعت به حكومت داده بودند، مصدق به زندان افتاد ولي پس از چند ماه آزاد شد و تحت نظر در ملك خود در احمد آباد مجبور به سكوت شد. پس از بركناري رضا شاه در سال 1320دكتر مصدق به تهران برگشت.
و در انتخابات شور انگيز دوره 12 مجلس كه پس از سقوط رضا شاه انجام شد، بار ديگر در مقام وكيل اول تهران قدم به مجلس نهاد و مورد تجليل تمام ملت ايران قرار گرفت.
در انتخابات دوره 15 مجلس قوام السلطنه ( نخست وزير ) و شاه مانع شدند تا دكتر مصدق قدم به مجلس بگذارد و انگليسيها بتوانند قرارداد تحميلي سال 1933 دوره رضا شاه را كه بمدت 60 سال حقوق ملت ايران را از نفت جنوب ضايع مي ساخت، در دولت ساعد تنفيذ سازند. خوشبختانه بر اثر فشار افكار عمومي مقصود انگليسيها تامين نشد و عمر مجلس پانزدهم سر رسيد. در همين دوران ( 1328)بود كه دكتر مصدق و همراهان وي اقدام به پايه گذاري جبههً ملي ايران را نمودند.
بر خلاف انتظار انگليسي ها، در انتخابات مجلس 16 با همه تقلبات و حمايت شاه و دربار صندوقهاي ساختگي آرا تهران باطل شد و هژير وزير دربار دست نشانده والاحضرت اشرف بقتل رسيد و در نوبت دوم انتخابات، دكتر مصدق و گروهي از يارانش كه هنوز دو سه نفري از آنها راه خيانت در پيش نگرفته بودند، به مجلس راه يافتند؛ كه در همين مجلس پس از كشته شدن سپهبد رزم آرا، طرح ملي شدن صنايع نفت جنوب به رهبري دكتر مصدق تصويب شد و اندكي بعد در شور و اشتياق عمومي دكتر مصدق به نخست وزيري رسيد تا قانون ملي شدن صنعت نفت را به اجرا در آورد.

در ارديبهشت ماه سال 1330 دكتر مصدق با تكيه به راي اعتماد اكثر نمايندگان مجلس به نخست وزيري رسيد. نخستين اقدام دكتر مصدق پس از معرفي كابينه، اجراي طرح ملي شدن صنعت نفت بود.
بدنبال شكايت دولت انگليس از دولت ايران و طرح شكايت مزبور در شوراي امنيت سازمان ملل، دكتر مصدق عازم نيويورك شد و به دفاع از حقوق ايران پرداخت. سپس به دادگاه لاهه رفت و در احقاق حق ملت ايران به پيروزي دست يافت.
انتخابات دروه هفدهم مجلس بخاطر دخالتهاي ارتشيان و دربار به تشنج كشيد و كار بجايي رسيد كه پس از انتخاب 80 نماينده، دكتر مصدق دستور توقف انتخابات حوزه هاي باقي مانده را صادر كرد.
دكتر مصدق برا ي جلوگيري از كارشكنيهاي ارتش درخواست انتقال وزارت جنگ از شاه به دولت را نمود. كه اين درخواست از طرف شاه رد شد. به همين دليل دكتر مصدق در 25 تيرماه 1331 در مقام نخست وزيري استعفا ميكند.
يكروز بعد، مجلس قوام السلطنه را به نخست وزيري انتخاب كرد و قوام السلطنه با صدور بيانيه شديد الحني نخست وزيري خود را اعلام نمود.
مردم ايران كه از بركناري دكتر مصدق شديدا خشمگين بودند، در پي چهار روز تظاهرات و قيامهاي پيوسته در حمايت از دكتر مصدق، موفق به ساقط كردن دولت قوام گرديدند، و در 30 تير 1331 دكتر مصدق بار ديگر به مقام نخست وزيري ايران رسيد.
در روز 9 اسفند ماه 1331 دربار با كمك عده اي از روحانيون، افسران اخراجي و اراذل و اوباش تصميم به اجراي طرح توطئه اي بر عليه مصدق كردند تا او را از بين ببرند. نقشه از اين قرار بود كه شاه در آن روز به عنوان سفر به اروپا از پايتخت خارج شود و اعلام دارد كه اين خواسته دكتر مصدق است. ارازل و اوباش نوكر دربار هم به بهانه جلوگيري از سفر شاه در مقابل كاخ شاه تظاهرات برپا كنند و هنگام خروج دكتر مصدق از دربار وي را بقتل برسانند. ولي از آنجائيكه مصدق از نقشه اطلاع يافت توانست جان سالم بدر برد و توطئه با شكست روبرو گشت.
بعلت اختلافات شديد مجلس با دولت دكتر مصدق، و بدنبال استعفاي بسياري از نمايندگان مجلس،دولت اقدام به برگذاري همه پرسي در سطح كشور نمود تا مردم به انحلال يا عدم انحلال مجلس راي دهند. در اين همه پرسي كه البته به خاطر همزمان نبودن زمان انتخابات در تهران و شهرستانها، و همچنين جدا بودن محل صندوقهاي مخالفان و موافقان انحلال مجلس مورد انتقاد بسياري از منتقدان قرار گرفت؛ در حدود دو ميليون ايراني به انحلال مجلس راي مثبت دادند و مجلس در روز 23 مرداد 1332 رسما منحل شد.
در روز 25 مرداد 1332 طبق نقشه اي كه سازمانهاي جاسوسي آمريكا و انگليس براي براندازي دولت مصدق كشيده بودند، شاه دستور عزل دكتر مصدق را صادر نمود و رئيس گارد سلطنتي خويش، سرهنگ نصيري را موظف نمود تا با محاصره خانه نخست وزير فرمان را به وي تحويل دهد. همچنين نيروهايي از گارد سلطنتي مامور بازداشت عده اي از وزراي دكتر مصدق گشتند. ولي نيروهاي محافظ نخست وزيري با يك حركت غافلگير كننده رئيس گارد سلطنتي و نيروهايش را خلع سلاح و بازداشت نمودند و نقشه كودتاي 25 مرداد به شكست انجاميد.
در روز 28 مرداد ماه 1332 آمريكا و انگليس با اجراي نقشه دقيقتري دست به كودتاي ديگري عليه دولت ملي دكتر مصدق زدند كه اينبار باعث سقوط دولت مصدق گشت. در اين روز سازمان سيا با خريدن فتواي برخي از روحانيون و همچنين دادن پول به ارتشيان، اراذل و اوباش تهران آنها را به خيابانها كشانيد. بدليل خيانت رئيس شهرباني و بي توجهي رئيس ستاد ارتش دولت مصدق، كودتاچيان توانستند به آساني خود را به خانه دكتر مصدق برسانند و پس از چندين ساعت نبرد خونين گارد محافظ نخست وزيري را نابود كنند و خانه وي را پس از غارت كردن به آتش بكشانند. ولي دكتر مصدق موفق شد به همراه ياران خود از نردبان استفاده كند و به خانه همسايه پناه ببرد. در اين كودتا گروهي از ياران سابق دكتر مصدق نيز به بهانه مخالفت با مصدق با اجانب همكاري نمودند! همچنين شايان ذكر است كه اعضاي حزب كمونيست توده كه در روزهاي 26 و 27 مرداد به بهانه هواداري از دكتر مصدق دست به اغتشاشات مي زدند، در روز 28 مرداد هيچ عملي بر ضد كودتاي آمريكائيان انجام ندادند.
در روز 29 مرداد دكتر مصدق و يارانش خود را به حكومت كودتا به رهبري ژنرال زاهدي تسليم كردند.

در دادگاهي نظامي، دكتر مصدق با برملا كردن اسرار كودتاي 25 و 28 مرداد چهره كودتاچيان را نزد جهانيان رسوا ساخت. در پايان دادگاه وي را به 3 سال زندان محكوم كردند و پس از گذراندن 3 سال زندان، دكتر مصدق به ملك خود در احمد آباد تبعيد گشت و تا آخر عمر تحت نظارت شديد بود.
در سال 1342 همسر دكتر مصدق، خانم ضياالسلطنه، در سن 84 سالگي درگذشت و دكتر مصدق را بيش از پيش در غم فرو برد. حاصل ازدواج وي و دكتر مصدق 2 پسر و 3 دختر بود.
در 14 اسفند ماه 1345 دكتر محمد مصدق بدليل بيماري سرطان، در سن 84 سالگي دار فاني را وداع گفت. پيكر مطهر وي در يكي از اتاقهاي خانه اش در احمد آباد به خاك سپرده شد.
يادش گرامي باد


دولت دكترمصدق اولين و تنها نمونه دموكراسي در كشور ما بود


(نقل قول ها از كتاب " خاطرات و تالمات دكتر مصدق" بقلم خود ايشان مي باشد)

/ 3 نظر / 9 بازدید
farzande iran

droud bar mosaddeqh va yaaraan va doost daranash... matalebe zibaiee minivisi ..agar mayel bashy mitavanim be ham link bedahim... mosaddeqh yek mard bood yek mard...

دانشجوي ايراني

سلام - ممنون از اين كه سر زدي - اگه راجع به آقاجري حرفي داري بيا خونه ي ما - چقد زياد مي نويسي ! يا علي مدد

farzande iran

droud bar shoma ...chera neminevisi??? rasty be maaa sary bezan...matlabe emroozam darbareye eqhtesade shanshhay va eqhtesade konooni ast... az amadanat shadman khaham shod