ملي يا محلي...

خبر : از سوي علي اصغر شعردوست نماينده مردم تبريز و تصويب شوراي انقلاب فرهنگي سالروز فوت شهريار ــ ۲۷شهريور ــ به عنوان روز ملي ”شعر و ادب“ تعيين شد.

۱ــ تشخيص شاعر ملي بايد از طرف مــردم صورت بگيرد نه يك نهاد دولتي.
۲ــ مشخص نيست كه آقاي شــعر دوست تا چه حد به مسائل ادبي آشناست كه...!
۳ــ شعر ملي مسئله اي شخصي نيست و نبايد گرايشات سياسي و تعصبات محلي ملاك عمل واقع شود. شعر ملي هويت ماست و شاعر ملي كسي است كه اين هويت را زنده نگهداشته باشد.
۴ــ كاملا مشخص است كه حافظ به خاطر انس روح ايرانيان با اشعارش و نيما يوشيج به علت انقلاب وتحول بنيادين در شعر براي اين عنوان سزاوارند گر چه جايگاه حكـــيم ابوالقاسم فردوسي رفيع تر از همه اينهاست.
۵ــ قصد اين نوشته تخريب شخصيت ادبي دكتر شهريار نيست چه بسا اگر وي در قيد حيات بود فردوسي را سزاوارتر مي دانست.
۶ــ فردوسي در دوراني كه ايران در اضمحلال بود هويت ملي و فرهنگي ما را با آفرينش شاهكارش زنده كرد و نقش وي در جاودانه شدن زبان فارسي غير قابل انكار است.حماسه فردوسي روايت حماسه، تمدن و فرهنگ ايرانيان است.b.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید